РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Образци на договори за над 290 000 дни за работа в селското стопанство са заявени в Инспекцията по труда

2020-11-09T14:10:22+00:0030/10/2020 |Дейност 10, Съобщения|

В края на октомври изтича срокът за използване на договорите за повече от един ден За над 290 000 човекодни са заявените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа от началото на годината до момента. Данните са от системата за онлайн предоставяне на образците на Главна инспекция по труда. Над 219 300 бр. от [...]

Инспекцията по труда информира над 2000 ученици за трудовите и осигурителните им права

2021-01-13T07:52:47+00:0006/10/2020 |Дейност 10, Съобщения|

Онлайн срещите с бъдещите работещи бяха част от Европейската кампания за деклариран труд Защо само декларираният труд те защитава? Кой следи за правата на работещите в България? На колко години и как се започва работа у нас и защо непълнолетните работници трябва да получават поне минималната работна заплата, въпреки че работният им ден е 7 часа? [...]

Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции

2020-09-29T13:27:20+00:0025/09/2020 |Дейност 10, Съобщения|

Кампанията „Заплата в плик“ е изсветлила 33 млн. лв. от възнаграждения Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета, попълена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше [...]

За ден 220 инспектори по труда провериха над 330 работодатели за работници без договор

2020-09-24T12:37:36+00:0024/09/2020 |Дейност 10, Съобщения|

Масираните проверки на фирми, използвали повече от веднъж работа на черно, са част от Европейската кампания за деклариран труд Целият наличен състав с контролни правомощия на Инспекцията по труда беше ангажиран в понеделник, 21 септември 2020 г., в екшън ден за извършване на проверки на работодатели, при които в последните три години са установявани случаи на [...]

Списък на одобрени кандидати

2020-09-24T12:28:14+00:0016/09/2020 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" Видин, със седалище гр. е, по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2020-09-24T05:59:28+00:0015/09/2020 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Видин.

Обява за подбор за свободно работно място

2020-09-24T05:51:40+00:0026/08/2020 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Видин, със седалище гр. Видин.

И трите вида договори за наемане на работници за краткотрайна селскостопанска работа вече се предоставят онлайн. Ръководство

2020-06-01T09:56:33+00:0026/05/2020 |Дейност 10, Съобщения|

От днес, 26.05.2020 г., земеделските стопани и тютюнопроизводителите вече могат да заявяват по електронен път и образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Това е третият вид трудов договор, създаден специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство. Дейността му е [...]

Ръководство за използване на Портала за предоставяне на нови образци на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда – за повече от един ден

2020-04-21T12:29:50+00:0021/04/2020 |Дейност 10, Съобщения|

ИА "Главна инспекция по труда" надгради Портала за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда съгласно параграф 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и Заповед №РД01-250/13.04.2020 г. на министъра [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2020-03-13T16:25:20+00:0006/03/2020 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Русе.