РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 112017-07-20T07:30:47+00:00

Дейност 11: Логистична подкрепа за дейностите по проекта

Дейността включва осигуряване на канцеларски материали за обезпечаване работата на помощник-инспекторите при провеждане на кампанията „от врата до врата“ и проучване нагласите на Комитетите и Групите по условия на труд за съвместна работа с ИА ГИТ, както и за пилотно обучение с лектори от ИА ГИТ по системата за електронно обучение, и за командироване на инспектори при пилотното внедряване на въпросниците за самоконтрол, критериите за оценка на рисковия потенциал и процедурата за активизиране на КУТ/ГУТ.

Материали

Съобщения