РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 32017-04-06T15:10:26+00:00

Дейност 3: Разработване на нови и гъвкави форми на инспектиране

Дейността включва: Разработване на въпросниците за самоконтрол, които ще бъдат комбинирани и с примери за добри практики; разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросниците за самоконтрол; тестването им в им в пет дирекции; обучение на служителите за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността; популяризирането на методиката за инспектиране и планиране чрез информационни материали и разпространението им сред работодатели, работещи, социални партньори и други заинтересовани лица; разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол в електронна форма и тестването му в най-малко 200 предприятия.

Очакван ефект: Благодарение на въпросниците работодателите от една страна ще могат да преценят доколко изпълняват законодателните изисквания и ще имат информация за добри практики, които биха могли да въведат в своите предприятия, от друга инспекторите по-лесно ще могат да установяват пропуските и да предприемат мерки за отстраняването им.

Полза за работодателите: Ще получат инструменти, с което по по-ефективен начин да прилагат трудовото законодателството, свързано с трудовите правоотношения, безопасните и здравословни условия на труд, трудовата миграция и трудовата мобилност.

Полза за работещите: Очаква се след реализирането на тази дейност, както и на проекта като цяло, да се подобрят условията на труд в българските предприятия.

Материали

Съобщения

Инспекцията по труда ще контролира чрез въпросници за самоконтрол

27/04/2021 |

Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван, твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява [...]