РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Главна инспекция по труда успешно приключи проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Регистър на рисковите обекти за контрол, възможност за нов начин за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол, електронна система за обучение и контрол на знанията са само част от постигнатото по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ” с цел повишаване ефективността и ефикасността на контролната дейност на Инспекцията по труда. Агенцията е бенефициент по проекта, който е с общ бюджет от 10 585 410 лв., осигурен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е в размер на 8 997 598 лв. (85%), а националното – 1 587 811 лв. (15%). Той стартира на 16.06.2016 г. и приключи на 30.06.2023 г. Основната цел бе да се повиши капацитетът на Инспекцията по труда за по-ефективно и по-ефикасно осъществяване на нейните функции.

Риск-регистърът на обектите за контрол вече помага на инспекторите по труда да бъдат по-ефективни в своята контролна дейност, като селектират най-рисковите работодатели, за да се гарантира, че те ще бъдат обхванати от контрола. Благодарение на методиката за оценка на рисковия потенциал, на база на която се групират работодателите, ежегодно Инспекцията планира по 2000 проверки в обекти, които са високорискови по отношение прилагане на трудовото законодателство.

По друга дейност по проекта са разработени 104 въпросници за самоконтрол по различни теми на трудовото законодателство, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите. Чрез иновативния начин за инспектиране – с въпросници, работодателите получават възможност сами да установят несъответствията с трудовото законодателство и да ги отстранят преди физическа проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Така те могат да избегнат евентуални бъдещи санкции. В същото време, с предприетите от работодателите мерки за отстраняване на несъответствията, се подобряват условията на труд за работещите дори във фирми, които до този момент може да не са били проверявани поради ограничения човешки ресурс на Агенцията. Чрез софтуера се споделят и примери за добри практики, които са част от всеки въпросник. За работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността бяха обучени 340 служители на ИА ГИТ.

Разработени и свободнодостъпни са брошура и дипляна Заедно за по-добри условия на труд, в която са отразени етапите по изпълнението на дейността за активизиране на комитетите и групите по условия на труд (КУТ/ГУТ) и насоки как предприятията да се включат в процедурата. Тя беше тествана в 295 предприятия от всички икономически дейности с над 700 представители на комитетите и групите по условия на труд. Споделеното от тях мнение беше, че с активни КУТ/ГУТ идентифицираните проблеми на работните места от представителите на работниците и служителите достигат по-бързо до работодателя чрез неговите представители и това води до по-бързото им отстраняване. 

Създадена и внедрена по проекта е електронна система за обучение и контрол на знанията. С нея се предостави възможност за дистанционно обучение по различни теми, включително и при инцидентно възникнала необходимост от обучения. Проведени са редица обучения през системата, същата се използва и за онлайн видео връзка между дирекциите. Към нея има и библиотека с информация, която да подкрепи инспекторите по труда в усилията им постоянно да работят за повишаване на своята квалификация.

По повод новите предизвикателства в индустриалните отношения служителите на ИА ГИТ преминаха през тематични обучения по теми, свързани с международната трудова миграция, ергономия, психосоциални рискове, условия на труд на специални групи работници и др.

Надграден бе софтуерът за предоставяне на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда). Така земеделските стопани получиха възможност да ги заявяват по всяко време на денонощието онлайн, без да се налага да посещават Инспекцията по труда, с което се облекчи административната тежест. Ежегодно през системата се заявяват около 200 000 образци на т.нар. еднодневни трудови договори.

Специално назначени 90 помощник-инспектори по две дейности участваха в информационни кампании за повишаване информираността на работодатели и работещи чрез популяризиране на добри практики за осигуряване на здраве и безопасност при работа и за превенция на сивата икономика и недекларирания труд.

Някои от помощник-инспекторите вече са назначени за инспектори и прилагат наученото в своята контролна дейност.

Повече информация за проекта е налична на специално създадения за проекта сайт http://innovation.gli.government.bg/

Заключителна видео-презентация

2023-08-03T09:04:48+00:0021/07/2023 |Съобщения|