РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Почти 20% от всички установени случаи на работа без трудови договори са в хотелиерството и ресторантьорството

През активния туристически сезон Главна инспекция по труда традиционно засилва контрола в обектите със сезонен характер по Черноморието. Тези проверки се извършват основно от дирекциите „Инспекция по труда“ Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места. При необходимост се командироват и служители от други дирекции.

Акцент при проверките по време на кампанията е превенцията на недекларирания труд, тъй като е идентифициран висок риск от използването му както при сезонната заетост, така и в самите икономически дейности хотелиерство и ресторантьорство. Следи се и за спазване на разпоредбите по работното време и почивките, както и по заплащането на труда, нарушенията на които са други идентифицирани рискове при сезонната заетост. Проверява се и за законосъобразното наемане на непълнолетни лица и на чужденци от трети държави, в частност за спазване на трудовите права на работници от Украйна.

За първите 6 месеца на годината в ресторантьорството и хотелиерството са извършени 3052 бр. проверки, при които са установени 15 905  бр. нарушения. Свързаните с осигуряване на здраве и безопасност при работа са 6438 бр. По осъществяване на трудовите правоотношения броят им е 9344, от които 1941 бр. са по заплащането на труда, а 1566 бр. са по работното време. Установени са 353 лица да полагат труд без сключен трудов договор, което е близо 20% от всички 1775 установени случая.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че с удължения период на временна закрила остава задължението им да информират Агенцията за действителното започване на работа на наетите украински граждани, като граждани от трети държави, съгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност https://www.gli.government.bg/bg/node/12354

От март 2023 г. уведомленията за действително започване на работа на лица от трета държава могат да бъдат подавани и през секция „Електронно подаване на информация“ в Е-ПОРТАЛА на Инспекцията (https://public.gli.government.bg/git_public).

Допълнителна информация за уведомленията е публикувана на адрес https://www.gli.government.bg/bg/node/12422

Инспекцията по труда използва повода да напомни, че писменият трудов договор защитава в най-пълна степен правата на работниците и служителите. Липсата на такъв, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време при работа на пълен работен ден или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила.

Повече информация за трудовите права на работещите може да бъде намерена в разработената от ИА ГИТ брошура, представяща информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени.

NEW-broshura-trudovi-prava-za-publikuvane 2023

 

2023-07-24T07:30:37+00:0010/07/2023 |Дейност 10, Съобщения|