РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 42018-10-11T11:08:47+00:00

Дейност 4: Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията

Дейността включва: Проучване на практиката в ИА ГИТ за съвместна работа с Комитетите и Групите по условия на труд (КУТ/ГУТ), както и на нагласите на самите КУТ/ГУТ за съвместна работа с Агенцията.

Разработване на процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията, която ще обхване всички етапи при извършване на проверката – от избор на обекти на контрол, в които тя ще се прилага, до откриване, извършване и приключване на проверката, както и при последващия контрол. Включване на КУТ/ГУТ в информационни мероприятия, провеждани от ИА ГИТ.

Представяне на процедурата пред служители на ИА ГИТ на семинар с участието на най-малко 50 участници, както и пред социалните партньори и други заинтересовани страни, отново на семинар с участието на най-малко 50 участници.

Разработване на модел на информационна кампания за популяризиране на процедурата. Изработване на информационни материали и провеждане на информационна.

Пилотно прилагане на процедурата в най-малко едно предприятие от всяка Д ИТ и в не по-малко от 200 проверени предприятия в цялата страна.

Провеждане на 6 регионални срещи с не по-малко от 200 участници общо с присъствието на представители от предприятия, участвали в прилагането на процедурата, и други заинтересовани лица, споделяне на опит и обмен на добри практики.

Очакван ефект: В КУТ/ГУТ има представители както на работниците и служителите, които имат постоянна информация за условията на труд на конкретните работни места, така и на работодателите, които би трябвало да са запознати с причините на управленско ниво за допуснатите пропуски в осигуряването на безопасност и здраве при работа. Чрез по-активни КУТ/ГУТ се създава възможност да се търси навременна намеса на ИА ГИТ чрез консултиране, информиране за добри практики, както и чрез осъществяване на контрол.

Полза за работодателите: Ще получават своевременно информация за проблемите по работните места и съответно ще могат да предприемат мерки за тяхното отстраняване.

Полза за работещите: Ще работят при по-добри условия на труд.  

Материали

Съобщения