РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 62017-05-11T11:50:12+00:00

Дейност 6: Повишаване на капацитета на служителите на ИА ГИТ в иновативни сфери на инспекционната дейност чрез специализирани обучения за служители по нововъзникващи въпроси от дейността на ИА ГИТ

Дейността включва: Провеждане на тематични обучения на служители на ИА ГИТ в присъствена форма на територията на Р България по теми, посочени от Възложителя, включващи най-малко следното: международна трудова миграция, нанотехнологии, ергономия, психосоциални рискове, условия на труд на специални групи работници, инспекционна практика, практика на административните съдилища, отнасяща се до дейността на ИА ГИТ, управление на дейността на Агенцията и т.н.

Провеждане на специализирани (тематични и с практическа насоченост) обучения на служители на ИА ГИТ в страна – членка на Европейския съюз, в присъствена форма. 

Очакван ефект: Контролните органи на Инспекцията по труда ще придобият знания и умения, които са предпоставка за осъществяване на ефективен контрол минимизиране на негативния ефект от нововъзникващи или малкопознати рискове на работните места. 

Полза за работодателите: Благодарение на информационната и контролната дейност на Инспекцията по труда, работодателите ще получават информация за законодателството, свързано с рисковете на работното място, обусловени от влиянието на нововъзникващи процеси на пазара на труда, като използването на нанотехнологиите, постоянното увеличаване на мобилността на работната сила, нейното застаряване и т.н.  Това ще им помогне да прилагат по най-ефективния начин и навреме законовите разпоредби, както и добри практики за минимизирането на тези рискове.

Материали

Съобщения

Стартираха обученията по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

14/09/2017 |

Обученията, предвидени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, с които се цели повишаване на капацитета на служителите на Агенцията в иновативни сфери на инспекционната дейност, стартираха в края на месец август. Обученията са [...]