Дейност 6: Повишаване на капацитета на служителите на ИА ГИТ в иновативни сфери на инспекционната дейност чрез специализирани обучения за служители по нововъзникващи въпроси от дейността на ИА ГИТ

Материали

Съобщения