РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 6 2017-02-01T13:10:08+00:00

Дейност 6: Повишаване на капацитета на служителите на ИА ГИТ в иновативни сфери на инспекционната дейност чрез специализирани обучения за служители по нововъзникващи въпроси от дейността на ИА ГИТ

Материали

Съобщения