РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 12017-04-06T15:04:38+00:00

Дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта

Дейността включва: Определяне на екип на проекта, в който влизат ръководител, координатор, счетоводител, юрист, експерти, специалист информираност и публичност, технически сътрудник. Определяне на правила за работа. Осигуряване на материали за екипа, които да гарантират неговата безпрепятствена дейност и осъществяване на мониторинг – канцеларски материали, тонери и копирна хартия, средства за командировки, предвид факта, че дейностите се изпълняват на територията на всички 28 области в страната.

Очакван ефект: Изпълнението по дейността ще гарантира постигането на проектните цели чрез ефективна организация, управление и контрол на изпълнението на планираните дейности.

Материали