РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Обща информация2023-07-20T09:03:22+00:00

Обща информация за проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“,
с бенефициент Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Финансиране

Начална дата на изпълнение

16.06.2016 г.

Крайна дата на изпълнение

30.06.2023 г.

Общ бюджет

10 585 410 лева

85%

8 997 598,50 лева

Съфинансиране от ЕС
чрез Европейския социален фонд

15%

1 587 811,50 лева

Национално
съфинансиране

Област на интервенция

 • „Инвестиции в институционалния капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище, с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление“ – Инвестиционен приоритет №1 на Приоритетна ос №3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включане, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“

 • „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ – Инвестиционен приоритет № 7 на Приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Очаквани резултати

 • Създадена първоначална база данни на обектите за контрол.

 • Разработена и внедрена процедура за внедряване на критериите за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол в дейността на ИА ГИТ.

 • Разработена методика за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и нейното прилагане в 200 предприятия.

 • Разработена процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) и приложена в най-малко 200 предприятия.

 • Разработена и приложена методика за наблюдение и контрол на нововъведената система за обучение.

 • Обучени минимум 300 служители на ИА ГИТ.

 • Закупено, доставено и въведено в експлоатация оборудване.

 • Осигуряване на високо качество на всички дейности и разработки по проекта.

 • Проучени и разпространени добри практики във всяка административна област на Република България.