РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Цели2016-12-28T10:32:20+00:00

Основна цел на проекта

Да се повиши капацитетът на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции.

Специфични цели

  1. Оптимизиране на бизнес процесите в работата на служителите на ИА ГИТ;
  2. Подобряване на инспекционната дейност в ИА ГИТ чрез прилагане на иновативни методи;
  3. Повишаване информираността на работодатели, заети и всички заинтересовани лица по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство;
  4. Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.

За постигане на целите са заложени дейности в четири направления:

  1. Инспектиране, осъществявано от служители на ИА ГИТ;
  2. Повишаване знанията и уменията на работещите в ИА ГИТ;
  3. Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство;
  4. Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.

Чрез постигане на тези цели ще се подобри работната среда от една страна на служителите в Агенцията, а от друга – ще се повишат тяхната мотивация, знания и умения. Ще се подобрят и условията на труд в българските предприятия като цяло, както и ще се подпомогнат работодателите в усилията им да изпълняват трудовото законодателството.