РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 82017-07-11T12:06:00+00:00

Дейност 8: Закупуване на оборудване и лицензи, необходими за изпълнение дейностите по проекта

Дейността включва: Закупуване на оборудване и лицензии, необходими за техническото обезпечаване на дейностите по проекта. По проекта ще се създаде съвременна платформа за обучения с възможност за провеждане на онлайн обучения, видео и аудио конференции; база данни на рисковите обекти на контрол, софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол в електронна форма, система за еднодневни трудови договори. На практика ще бъдат изградени три централизирани информационни системи, съхраняващи голям и постоянно нарастващ обем от данни – платформа за обучения, система за рискови предприятия и система за еднодневни трудови договори.

Всички тези дейности са базирани на нови технологии, за използването на които ще се изискват работни станции със съвременни параметри, които да могат да обслужват новите системи, респективно бизнес процеси, както и сървърен ресурс, който да гарантира безотказно обслужване на системите, както и на съхранението на базата данни, включително чрез тяхното дублиране.

За целта ще бъдат закупени 330 бр. компютърни конфигурации; два броя сървъри; един дисков масив; една лекторска система за групова видеоконференция с екрани; по 28 броя копирни машини, екрани, необходими за електронната система за обучение и контрол, системи за групова видеоконференция (необходими са за групови видео конференции, използвани в електронната система за обучение и контрол на знанията); лицензи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта.

Очакван ефект: Да се подобри ефективността и ефикасността на контролната и информационната дейност на ИА ГИТ, чрез подобряване знанията и квалификацията на служителите в Агенцията, по-доброто планиране на контрола и насочването ѝ към най-проблемните предприятия, предоставяне на повече и по-качествена информация за работодателите и работещите, както и лесен онлайн достъп до нея, по-добро качество на електронните услуги.

Полза за работодателите: Ще повишат своите познания по отношение на трудовото законодателство  и неговото прилагане, ще се улесни администрирането на т.нар. еднодневни трудови договори.

Полза за работещите:  Подобряването на ефективността на контролната и информационната дейност на ИА ГИТ е предпоставка за подобряване и на условията на труд в българските предприятия.

Материали

Съобщения

Техниката за обезпечаване на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ вече е осигурена

04/07/2017 |

Цялата техника, необходима за обезпечаване на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ вече е доставена в Агенцията и инсталирана. Закупени и инсталирани са и лицензите, които имат за цел да се гарантира [...]