РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 72017-05-11T12:31:43+00:00

Дейност 7: Информиране и публичност

Дейността включва: Своевременно информиране на обществеността, на потенциалните изпълнители на дейностите по проекта, представителите на целевите групи и други заинтересовани лица за целите на дейностите, очакваните резултати и съфинансирането от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“).

Дейностите по визуализация, информиране и публичност се осъществяват в съответствие с изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020. Те включват провеждане на две пресконференции, разработване и доставка на информационни материали, периодично информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка по проекта, чрез публикуване на прессъобщения на страницата на ИА ГИТ, разработване и поддържане на интернет страница на проекта.

Очакван ефект: Информацията за дейностите и разработените по проекта материали да достигнат до по-широк кръг заинтересовани лица, като се осигури възможност за тях да използват свободно разработените по проекта продукти.

Материали