РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Главната инспекция по труда установи 116 914 бр. нарушения за първите шест месеца на 2023 г.

С 37% е повишена разкриваемостта на работата без трудов договор

Контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 23 716 броя проверки за първите шест месеца на годината в 21 088 бр. предприятия с 869 797 наети лица в тях. При проверките са установени 116 914 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 57 175 бр. По осигуряването на здраве и безопасност при работа са установени 59 236 бр. нарушения.

За посочения период приоритет в цялостната дейност на Агенцията остава превенцията на недекларирания труд и подобряването на условията на труд в отрасли и дейности, за които анализите показват, че са високорискови, каквито са строителство, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и търговия. С 37% е увеличена разкриваемостта на работата без трудов договор. Установените случаи за шестте месеца на 2023 г. са 1775 бр. при 1291 бр. за същия период година по-рано. Санкцията при работа без трудов договор не може да бъде по-ниска от 1500 лв., а работодателите губят право да участват в обществени поръчки в рамките на 3 години.

С цел да се гарантира в най-пълна степен животът и здравето на работещите са спрени 283 бр. обекти, площадки, машини и съоръжения. Актовете за спиране са мярка, която води до отстраняване нарушения, непосредствено застрашаващи живота и здравето на работещите и са предпоставка за тежки трудови злополуки. С всеки акт за спиране може да бъде спасен човешки живот.

За полугодието на 2023 г. са съставени 4959 бр. актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер над 7.4 млн. лв.  Сумата на установените забавени възнаграждения е 4.8 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 2.1 млн. лв.

През месец юни 2023 г. 60 новоназначени инспектори по труда бяха обучени в първото по рода си обучение на служители от национална администрация, чието финансиране и логистика се поема изцяло от Европейския орган по труда (ЕОТ). Акцент в обучението беше осъществяването на контрол, насочен към превенция на недекларирания труд, защита на работещите при трансгранична заетост и в частност при командироване в рамките на предоставяне на услуги, осъществяване на трансгранични проверки в сътрудничество с институции от различни държави, подкрепени от ЕОТ. Наред с теоретичните модули се проведе и практически, при който се осъществиха проверки на строителни обекти, насочени към разкриване на недеклариран труд и законосъобразност при командироване в рамките на предоставяне на услуги.

От началото на годината стартира специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, който помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират. Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Софтуерът е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

2023-07-24T07:24:33+00:0007/07/2023 |Дейност 10, Съобщения|