РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 92017-07-11T12:11:23+00:00

Дейност 9: Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство.

Дейността включва: разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според него (системата ще посочи алгоритъм, по който се определя рисковият потенциал на конкретния обект на контрол чрез обработка на данните за всеки един от определените критерии за оценка, определен период на актуализация на отделните критерии, ще създаде процедура за планиране, като се отчита рисковият потенциал.); пилотно внедряване на системата в най-малко две инспекции за корекции при необходимост; изработване на софтуер за управление на базата данни и групирането на предприятията според техния рисков потенциал.; обучения на инспекторите за прилагане на критериите за оценка на риска и на системата за планиране според рисковия потенциал.

Очакван ефект: Ще има информация за най-рисковите предприятия, което ще даде възможност контролната дейност на Инспекцията да се насочва основно към тях и да се планира периодиката на контрола според оценката на рисковия потенциал.

Полза за работодателите: Коректните работодатели, за които, благодарение на внедрени критерии за оценка на рисковия потенциал и въвеждането на иновативни форми за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, се установи, че спазват законодателството могат за дълъг период от време да не бъдат включвани в планираната дейност на Инспекцията. Чрез въпросниците за самоконтрол те ще могат сами да определят пропуските си и съответно да ги отстранят.

Материали

Съобщения

Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

14/09/2021 |

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията [...]

За две седмици Инспекцията по труда провери 191 строителни обекти в София

16/07/2021 |

Всеки четвърти работник на строеж не използва осигурените му лични предпазни средства В периода 28.06. – 09.07.2021 г. контролните органи на Инспекцията по труда осъществиха масови проверки в строителството в София. Извършени бяха 300 бр. [...]

Инспекцията по труда възстанови обема на контролната дейност на нивата от преди пандемията

08/07/2021 |

Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения на трудовото законодателство са 97 355 броя С извършените 20 634 бр. проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с ¼ броя на [...]

Списък на одобрени кандидати

31/03/2021 |

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

26/03/2021 |

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение [...]

Обява за подбор на свободно работно място

23/03/2021 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на [...]