РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 52017-05-11T11:22:19+00:00

Дейност 5: Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията, вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ

Дейността включва: Разработване, внедряване и поддръжка на електронна система за обучение и контрол на знанията със зададени от Възложителя параметри за функционалност най-малко в следните направления: обучения, проверка на знания, обмен на информация между участниците, електронна библиотека, търсене (карта на библиотеката) и администриране.

Актуализиране на наличните в ИА ГИТ информационни и методически материали и привеждането им във вид, подходящ за публикуване в платформата за дистанционно обучение.

Създаване на информационен масив от български и чужди източници, включващи добри практики в сферата на дейност на ИА ГИТ, като материалите от чужди източници трябва да бъдат преведени на български език.

Разработване на ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение и обучение на вътрешни лектори и администратори за работа с нея.

Провеждане на пилотно дистанционно обучение на най-малко 300 служители на ИА ГИТ от обучените лектори (също служители на Агенцията) чрез използване на електронната система за обучение и контрол на знанията.

Провеждане на заключителна дискусия по въпросите на дистанционно обучение в ИА ГИТ чрез провеждане на двудневен семинар с най-малко 45 участници.

Разработване на методика за наблюдение и контрол на нововъведената система за обучение.

Оценка на ефекта от пилотното дистанционно обучение.

Очакван ефект: Възможността за дистанционно обучение ще оптимизира процесите по повишаване квалификацията на служителите на ИА ГИТ, като спести финансов и времеви ресурс, какъвто се изисква при организирането на друг вид обучения. Информационните и методическите материали в електронната библиотека ще осигурят улеснен достъп и възможност за бързо селектиране на голям обем информация, необходима на инспекторите по труда за по-ефективното изпълнение на служебните им задължения.  Повишаването на квалификацията на инспекторите по труда в резултат на обученията и осигурените информационни материали в електронната библиотека ще доведе до повишаване качеството на извършваните проверки.

Полза за работещите: Извършваният по-ефективен контрол ще подпомогне процесите на подобряване на работната среда.

Материали

Съобщения