РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

ИА ГИТ разработи модел за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол

Директори и началник-отдели се запознаха с алгоритъма, по който ще се класифицират предприятията според нивото на риск в тях

Модел за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол, методика за класифицирането им според него, както и за  планиране на контролната дейност, базирана на резултатите от тази оценка, бяха представени пред служители на ръководни постове – директори и началник-отдели в Главна инспекция по труда. Разработките са част от дейност по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Те бяха представени от авторите им от ДЗЗД „Смарт” на семинар в Пловдив, проведен на 27.07. и 28.07.2017 г.

До окончателното им приемане и моделът, и методиките подлежат на корекции. Целта на семинара беше служителите, които са най-пряко ангажирани с планирането на контролната дейност, да дадат своята експертна оценка и предложения за усъвършенстване на разработените варианти за оценка на рисковия потенциал, както и за предложената методика за планиране на базата на него. Пак с цел предварителна оценка на разработените км момента материали предстои тестването им в няколко инспекции, които ще бъдат определени допълнително. Тестването ще се извърши, след като се нанесат евентуални корекции, предложени в резултат на работата на проведения семинар.

С окончателното приемане на разработените материали, срокът за което е до месец октомври 2017 г., ще приключи първата част по дейността на проекта, свързана с разработването на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол.

Вторият етап предвижда разработване на специализиран софтуер, който ще позволява контролните органи на Агенцията да черпят информация за рисковия потенциал на отделните обекти за контрол. На базата на тази информация ще се планира контролната дейност според специално разработената методика за планиране.

Оценката на рисковия потенциал ще се извършва от софтуера на базата на алгоритъм, който ще включва данни за установени нарушения при проверки на ИА ГИТ, за трудовите злополуки, каквато информация ще се получава от регистъра на НОИ чрез осигурена свързаност, от декларацията за условията на труд в предприятията, която работодателите са задължени да подават по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и др. За оценката на риска значение ще имат и други показатели, като например дали едно предприятие е новооткрито или съществува отдавна. Предстои да се определи окончателно каква тежест при определяне на общия индекс на рисковия потенциал да имат видовете нарушения – свързаните с трудовите правоотношения и тези по безопасност и здраве при работа, както и различните данни, включени в алгоритъма. Това ще стане на базата както на дадените на семинара предложения, така и от резултатите от тестовете на разработените модел и методики.

При работата по групи по време на семинара експертите на ИА ГИТ трябваше да оценят субективно рисковия потенциал на конкретни предприятия по зададени показатели и резултатите да се сравнят с оценката, извършена по разработения модел. Резултатите бяха изключително близки, което показва, че и до момента приоритетите в контролната дейност на ИА ГИТ са на високо професионално равнище. „С разработването на софтуера вашата работа ще се улесни, тъй като тази оценка вече ще става за всички обекти на контрол”, обясни проф. Соня Карабельова – един от експертите на изпълнителя, предимството на иновативния за България метод на планиране.

 

 

2017-07-28T12:20:13+00:0028/07/2017 |Дейност 2, Съобщения|