РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Техниката за обезпечаване на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ вече е осигурена

Цялата техника, необходима за обезпечаване на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ вече е доставена в Агенцията и инсталирана. Закупени и инсталирани са и лицензите, които имат за цел да се гарантира сигурността на информацията. Проектът се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

В рамките на дейност „Закупуване на оборудване и лицензи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта (материални и нематериални активи) е осигурена система за видеоконференции с екрани за всяка дирекция „Инспекция по труда“, 330 компютърни станции, сървърна техника за обезпечаване информационните системи по проекта, копирни машини, лицензи за сървърна операционна система и за система за управление на релационни бази данни.

Изпълнението на почти всички дейности по проекта е свързано с въвеждане на иновативни форми на инспектиране, анализиране, планиране, обучение и др.,  базирани изключително на нови програмни продукти, разработени по него. Предвидено е изграждането на три централизирани информационни системи, съхраняващи голям и постоянно нарастващ обем от данни – платформа за обучения, система за рискови презприятия и система за еднодневни трудови договори, които изискват голямо дисково пространство. Наложително е осигуряването на безотказен сървърен ресурс и дисков масив, съвременни компютри и лицензи, гарантиращи съхранението на информацията, нейната сигурност и възможността за бързо опериране с нея.

Към момента новата техника гарантира оптимална работа на системата за онлайн регистриране на образците на еднодневни трудови договори, също разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Позволява и интегриране на системите на ИА ГИТ с други администрации, по което вече се работи, с цел достъп до данни, свързани с по-нататъшните дейности по проекта, а именно изграждане на методика за оценка на риска в предприятията и съответно създаване на риск регистър на базата на оценката, активизиране на Комитите и Групите по условия на труд, с цел подобряване работната среда у нас. На новата техника се залага да обезпечи и системата за онлайн обучения, която ще бъде изградена. Чрез нея служителите в ИА ГИТ ще могат да бъдат обучавани на работните им места.

2017-07-11T11:07:52+00:0004/07/2017 |Дейност 8, Съобщения|