РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните резултати по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, които ще допринесат за по-голяма ефективност и ефикасност на дейността на Инспекцията по труда в бъдеще. ИА ГИТ е бенефициент по проекта, който е с общ бюджет от  7 100 000 лв., осигурен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е в размер на 6 035 000 лв. (85%), а националното – 1 065 000 лв. (15%). Началната дата за изпълнение е 16.06.2016 г., а приключването му е планирано за  31.12.2018 г.

„Ще бъде разработена и внедрена процедура, която ще позволи обектите на контрол да бъдат оценявани според техния рисков потенциал и включени в специална база данни. Благодарение на нея контролната дейност на Инспекцията ще може да бъде насочвана наистина към най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство. А коректните работодатели може да не се срещат с инспекторите по труда за определен период от време”, обясни по време на информационен ден за представяне на проекта неговият ръководител и главен секретар на ИА ГИТ инж. Георги Милчин.

По проекта ще бъде разработена и иновативна методика за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол. Като част от нея се предвижда разработването на минимум 100 въпросника, които ще позволят на работодателите да преценят доколко спазват трудовото законодателство и сами да коригират пропуските си. Темите ще са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със спазването на разпоредбите относно трудовите правоотношения – възникване, прекратяване, заплащане на труда, работно време, почивки, отпуски и т.н., както и с мобилността на работната сила – едно от новите предизвикателства в контрола на трудовото законодателство. Планира се пилотното въвеждане на методиката за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол в най-малко 200 предприятия на територията на цялата страна. Въпросниците ще подпомогнат и инспекторите при тяхната контролна дейност, като им позволят чрез тях лесно да преценяват кои законодателни изисквания са изпълнени в проверяваните предприятия и кои не.

„Предвидена е и дейност за разработване на процедура за активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, тъй като това са хората, които са най-близо до работните места и най-бързо и лесно могат да установят пропуските и съответно да предложат мерки за отстраняването им”, обясни Георги Милчин. Процедурата ще бъде внедрена в най-малко 200 предприятия на територията на цялата страна.

Планирани са и обучения на най-малко 300 служители на ИА ГИТ по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда в резултат от трудовата мобилност, въвеждането на нанотехнологиите и др.

С изпълнението на проекта се цели да се повиши капацитетът на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции, да се повиши информираността на работодатели, заети и всички заинтересовани лица по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да се подкрепят практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.

Първите дейности по проекта вече стартираха с обявени конкурси и назначаване на не повече от 30 помощник-инспектори. Те ще работят активно по дейността „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията”, по която се предвижда разработване на софтуер, улесняващ земеделските стопани при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство. Очаква се на по-късен етап назначаването на още до 60 помощник-инспектори, които ще са ангажирани пряко с информационна кампания „врата до врата“ за информиране на работодателите за дейностите по проекта и как те могат да бъдат полезни за техните предприятия.

2017-01-25T19:56:11+00:0010/08/2016 |Съобщения|