РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните резултати по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, които ще допринесат за по-голяма ефективност и ефикасност на дейността на Инспекцията по труда в бъдеще. ИА ГИТ е бенефициент по проекта, който е с общ бюджет от 7 100 000 лв., осигурен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е в размер на 6 035 000 лв. (85%), а националното – 1 065 000 лв. (15%). Началната дата за изпълнение е 16.06.2016 г., а приключването му е планирано за 31.12.2018 г.

„Ще бъде разработена и внедрена процедура, която ще позволи обектите на контрол да бъдат оценявани според техния рисков потенциал и включени в специална база данни. Благодарение на нея контролната дейност на Инспекцията ще може да бъде насочвана наистина към най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство. А коректните работодатели може да не се срещат с инспекторите по труда за определен период от време”, обясни по време на информационен ден за представяне на проекта неговият ръководител и главен секретар на ИА ГИТ инж. Георги Милчин.

По проекта ще бъде разработена и иновативна методика за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол. Като част от нея се предвижда разработването на минимум 100 въпросника, които ще позволят на работодателите да преценят доколко спазват трудовото законодателство и сами да коригират пропуските си. Темите ще са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със спазването на разпоредбите относно трудовите правоотношения – възникване, прекратяване, заплащане на труда, работно време, почивки, отпуски и т.н., както и с мобилността на работната сила – едно от новите предизвикателства в контрола на трудовото законодателство. Планира се пилотното въвеждане на методиката за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол в най-малко 200 предприятия на територията на цялата страна. Въпросниците ще подпомогнат и инспекторите при тяхната контролна дейност, като им позволят чрез тях лесно да преценяват кои законодателни изисквания са изпълнени в проверяваните предприятия и кои не.

„Предвидена е и дейност за разработване на процедура за активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, тъй като това са хората, които са най-близо до работните места и най-бързо и лесно могат да установят пропуските и съответно да предложат мерки за отстраняването им”, обясни Георги Милчин. Процедурата ще бъде внедрена в най-малко 200 предприятия на територията на цялата страна.

Планирани са и обучения на най-малко 300 служители на ИА ГИТ по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда в резултат от трудовата мобилност, въвеждането на нанотехнологиите и др.

С изпълнението на проекта се цели да се повиши капацитетът на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции, да се повиши информираността на работодатели, заети и всички заинтересовани лица по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да се подкрепят практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.

Първите дейности по проекта вече стартираха с обявени конкурси и назначаване на не повече от 30 помощник-инспектори. Те ще работят активно по дейността „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията”, по която се предвижда разработване на софтуер, улесняващ земеделските стопани при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство. Очаква се на по-късен етап назначаването на още до 60 помощник-инспектори, които ще са ангажирани пряко с информационна кампания „врата до врата“ за информиране на работодателите за дейностите по проекта и как те могат да бъдат полезни за техните предприятия.

Препратка към публикацията в BurgasNews

2017-01-16T08:01:49+00:0005/09/2016 |Публикации|