РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Главна инспекция по труда провери строителни обекти с изкопни дейности

Проверки на строителни обекти в цялата страна, на които се извършват изкопни дейности, извършиха контролните органи на Главна инспекция по труда в периода 30.11.2022 г. – 15.12.2022 г. Повод за организираната национална инспекционна кампания бяха няколко трудови инцидента при работа в неукрепени изкопи и необезопасени шахти при изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи.

За двете седмици на кампанията инспекторите по труда извършиха 145 бр. проверки в 105 обекта със 770 работници, полагащи труд на тях. Установени са 15 случая на работещи без трудов договор. Най-голям брой нарушения са констатирани по отношение липсата на ограждения, сигнализация и осветяване на изкопите. Установени са и нарушения, свързани с неукрепването им. По време на проверките 23 работници са заварени да полагат труд без задължителните лични предпазни средства. Издадени са 17 акта за спиране на необезопасени обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.

Строителството е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията по труда в последните години, тъй като това е един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор. За 2022 г. са извършени 5585 бр. проверки на строителни обекти от общо 42 396 бр. Установените нарушения са 29 112 бр., от които 19 411 бр. са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Случаите на работа без трудов договор в сектор „Строителство“ са 808 бр., което е една четвърт от установените във всички икономически дейности 3398 бр.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работниците, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила. Работещите без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

Специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират. Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Софтуерът е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

За да повиши информираността на работодателите и работещите за правата и задълженията им относно трудовото законодателство ИА ГИТ стартира информационната кампания „Достоен труд – от теб зависи“ – също дейност по проекта. Като част от кампанията са създадени поредица от видео материали, ръководства и брошури, чрез които участниците в трудовия процес могат да разберат какви са основните им права и задължения по отношение декларирането на труда. Те получават информация какви са предимствата, когато работят на светло, и какво губят, ако работят в сивия сектор. Материалите в електронен вариант са свободно достъпни на интернет страницата на Агенцията. Ръководствата и брошурите са отпечатани и на хартиен носител, за да се предоставят на работниците и работодателите по време на извършваните проверки или при консултирането им в офисите на Агенцията.

2023-03-21T15:22:36+00:0018/01/2023 |Дейност 9, Съобщения|