РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 92017-07-11T12:11:23+00:00

Дейност 9: Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство.

Дейността включва: разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според него (системата ще посочи алгоритъм, по който се определя рисковият потенциал на конкретния обект на контрол чрез обработка на данните за всеки един от определените критерии за оценка, определен период на актуализация на отделните критерии, ще създаде процедура за планиране, като се отчита рисковият потенциал.); пилотно внедряване на системата в най-малко две инспекции за корекции при необходимост; изработване на софтуер за управление на базата данни и групирането на предприятията според техния рисков потенциал.; обучения на инспекторите за прилагане на критериите за оценка на риска и на системата за планиране според рисковия потенциал.

Очакван ефект: Ще има информация за най-рисковите предприятия, което ще даде възможност контролната дейност на Инспекцията да се насочва основно към тях и да се планира периодиката на контрола според оценката на рисковия потенциал.

Полза за работодателите: Коректните работодатели, за които, благодарение на внедрени критерии за оценка на рисковия потенциал и въвеждането на иновативни форми за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, се установи, че спазват законодателството могат за дълъг период от време да не бъдат включвани в планираната дейност на Инспекцията. Чрез въпросниците за самоконтрол те ще могат сами да определят пропуските си и съответно да ги отстранят.

Материали

Съобщения

Обява за подбор на свободно работно място

17/12/2020 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на [...]

Повече от 13% от всички проверки на Инспекцията по труда са в сектор „Строителство“

07/12/2020 |

По разпореждане на Прокуратурата през месец декември контролът на строителните обекти е допълнително завишен Главна инспекция по труда насочи през декември допълнителен инспекторски ресурс за контрол в строителството в изпълнение на разпореждане на Върховната административна [...]

Списък на одобрени кандидати

27/11/2020 |

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" София, със седалище София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

24/11/2020 |

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда София" със седалище гр. София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни [...]

Обява за подбор на свободно работно място

17/11/2020 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на [...]

Трима от всеки пет работници в Европа се оплакват от мускулно-скелетните смущения

20/10/2020 |

Инспекцията по труда планира кампания за превенция на едни от най-честите заболявания в резултат на работата Приблизително трима от всеки пет работници се оплакват от мускулно-скелетни смущения (МСС) в резултат от работата. Работодателите и националните [...]