РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ). Според експертите ѝ това е в резултат на общите усилия на правителства, работодатели, работници, участници в общественото здравеопазване и всички страни на национално ниво и ниво предприятие, които са от важно значение за опазването не само на работната среда, но и за безопасността и здравето на работниците. Именно върху необходимостта от съвместни действия е акцентът на Световния ден за безопасност и здраве при работа – 28 април, през 2022 г. Тазгодишната кампания е подчинена на мотото: „Да действаме заедно, за да изградим позитивна култура за безопасност и здраве“.

Пандемията от КОВИД-19 показа, че непознати рискове на работното място могат да се появят неочаквано, а културата на превенция е в основата на вземането на бързи и адекватни решения за минимизирането им. Изграждането на силна култура по БЗР е двустранен процес, който засяга не само работодателите, но и работниците. „На работно място с такава култура работниците се чувстват комфортно, изразявайки своята загриженост за възможни рискове или опасности по БЗР, а ръководството е проактивно в сътрудничество с тях за намиране на подходящи, ефективни и устойчиви решения. Това изисква отворена комуникация и диалог, изграден върху доверие и взаимно уважение“, отбелязват от МОТ. Експертите на организацията смятат още, че чрез ефективния социален диалог, правителствата и социалните партньори участват активно във всички фази в процеса на взимане на решения по БЗР.

Със своята дейност Инспекцията по труда също работи активно за изграждане на култура на превенция и се стреми да подкрепя работодателите в усилията им да осигуряват безопасност и здраве при работа. По проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ бяха разработени онлайн базирани инструменти за интерактивна оценка на риска. Към момента достъпни на български език са 40 икономически дейности, които работодателите могат да използват, освен за оценка на риска, и за обучения и инструктажи. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени ресурси за иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, част от темите на които е и безопасността на труда. Чрез въпросниците работодатели, които бъдат обхванати от този вид контрол, ще имат възможност сами да оценят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди извършване на проверка на място.

В рамките на общия контрол на година се установяват около 80 000 нарушения, свързани с безопасността и здравето при работа. За отстраняването на всяко от тях се предприемат мерки, което води до подобряване на условията на труд. Ежегодно се планират мерки, които гарантират засилен контрол в рискови дейности и производства, както и в предприятия с висок трудов травматизъм.

На 28 април организациите на работниците и служителите отбелязват Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки. Практиката на Инспекцията по труда показва, че в голямата си част трудовите злополуки са в резултат на опасно поведение на работещи, техни колеги или длъжностни лица и са напълно предотвратими при спазване на правилата за безопасност.

2022-05-20T11:58:25+00:0027/04/2022 |Дейност 9, Съобщения|