РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Ново оборудване и организационни мерки внедряват работодателите срещу мускулно-скелетните смущения

Тенденция към модернизация на работното оборудване и въвеждането в експлоатация на нови и по-безопасни машини и производствени линии, които свеждат ръчната работа с тежести до минимум чрез използване на транспортни колички, мотокари и др., беше отчетена по време на инспекционната кампания на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС). Тя е част от общоевропейска кампания на Комитета на старшите инспектори по труда с акцент върху един от основните рискове, свързани със безопасността и здравето при работа.

Контролните органи на Инспекцията по труда проверяваха обекти в сектор „Строителство“ икономическа дейност „Производство на хранителни продукти“. При извършване на строително-монтажни дейности се наблюдава тенденция към замяна на инструменти с по-ниски нива на вибрации. Работодателите организират също складови площи и места за съхранение на инструменти и инвентар в непосредствена близост до работното място. На строителните обекти се въвеждат олекотени скелета и се използват строителни смеси за директно използване. При проверките се установи още, че работодателите, които все още не са достигнали европейските нива в грижата за работниците, от своя страна непрекъснато полагат усилия за развитие. Част от тях активно съдействаха за добрия диалог с контролния орган и проявиха готовност за предоставянето на технически подобрения по отношение намаляването на физическото натоварване при ръчна работа с тежести.

По време на кампанията инспекторите по труда предоставяха на работодатели и работещи информационни материали с цел да се повиши тяхната информираност за рисковете на работно място, които могат да доведат до мускулно-скелетни смущения при неправилна манипулация с тежести, както и за ефективни методи за тяхната превенция. Проверките бяха извършвани по инструментариум, специално разработен за кампанията от Комитета на старшите инспектори по труда, което е и предпоставка за уеднаквяване на практиките при контрола.

Окончателните данни бяха представени от ИА ГИТ на национална конференция, организирана от Министерството на труда и социалната политика в рамките на общоевропейската кампания „Здравословните работни места – намалете товара“, организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. За първи път Агенцията и Комитетът обединяват информационните си и инспекционни ресурси в тригодишни кампании, насочени към един проблем – превенция на МСС.

За да акцентира върху важността на проблема, заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров представи на конференцията резултати от европейско проучване на предприятията, насочено към нови и нововъзникващи рискове. От него е видно, че в дейността на над 2/3 от предприятията в държавите членки има предпоставки за проява на МСС. „Най-честият идентифициран рисков фактор е повтарящото се движение на ръцете или китките. Той е отчетен в 65% от предприятията. Сред другите рискове, водещи до поява на мускулно-скелетни смущения са продължителното седене (61%), като то често е считано за нов или възникващ риск от МСС; повдигане или преместване на хора или тежки товари (52%); времеви натиск (45%) и уморителни или болезнени работни пози (31%).“

Полезна информация и материали, свързани с кампаниите на Комитета на старшите инспектори и на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към подобряване на условията на труд с акцент върху предприемането на мерки за минимизиране на рисковете, водещи до мускулно-скелетните смущения и свързаните с тях заболявания в резултат на работата, са публикувани в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“, тема „Превенция на МСС – 2020 – 2022“ https://www.gli.government.bg/bg/node/11881

 

2022-10-06T12:45:07+00:0028/09/2022 |Дейност 9, Съобщения|