РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Представители на Главна инспекция по труда и на немските митници извършиха съвместни проверки за защита на български работници в Германия

Инспектори по труда на България и представители на немските митници ZOLL от Дирекцията за финансов контрол на недекларирания труд осъществиха съвместни и съгласувани проверки по конкретен случай, касаещ правата на български работници. Повод за проверките, организирани със съдействието на Европейския орган по труда (ЕОТ), е предоставена от немските служби информация за германско дружество, което за периода от 2017 г. до момента използва български фирми  подизпълнители – собственост на чужд гражданин, регистрирани в област Смолян.

В един и същ ден съвместни екипи на двете институции посетиха в България дружества, чрез които според данните работодателят е командировал работниците във Федерална република Германия, и завод за производство на бетонни изделия в района на Хамбург. В рамките на проверките, които продължават, компетентните органи на двете държави проверяват дали са изпълнени условията за действително командироване на българските работници.

Сред основните изисквания за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава – членка на ЕС, е командироващото дружество да извършва значителна част от стопанската си дейност на територията на България. Командированите лица, от своя страна, следва да имат трудови договори с българския работодател, на база на които да са подписали отново с него споразумение за командироване. В случай че не са подписвали такива договори и считат, че техният работодател е немското дружество, се поражда основателно съмнение за наличие на недействително командироване. То крие риск от нарушаване на трудовите, осигурителните и социалните права на работещите, включително и при трудова злополука. Предпоставка е и за социален дъмпинг, защото българските работници се съгласяват да работят при по-ниски трудови възнаграждения и по-ниски осигуровки.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на търсещите работа лица да внимават за сигнали за вероятна измама. Независимо от начина на изпращане – чрез командироване в рамките на предоставяне на услуги, чрез посредник или чрез предприятие, осигуряващо временна работа, устроените на работа лица следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава (в която ще се полага трудът). Те следва да тръгват от България, след като договорят писмено, на разбираем за тях език, условията, при които ще работят. Според начина на изпращане те могат да бъдат договорени в посреднически и трудови договори, в споразумения за командироване в рамките на предоставяне на услуги, в договори с предприятието ползвател. Повече информация за сигналите за вероятна измама е публикувана в сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/12431

Чрез попълването на въпросник, публикуван в Единния национален уебсайт относно командированите лица, в секцията „Действително командироване“, рубриката „Механизъм за проверка на действителното командироване“, всеки може да провери дали командироването му крие риск да бъде недействително. https://postedworkers.gli.government.bg/bg/28/mehanizam-za-proverka-na-dejstvitelnoto-komandirovane/

2023-06-25T16:35:06+00:0013/06/2023 |Дейност 10, Съобщения|