РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Главна инспекция по труда активизира контролните си дейности в селското стопанство

С активизирането на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. За първите пет месеца на 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1324 проверки в икономическа дейност „Растениевъдство и животновъдство“, при които са констатирани 5413 бр. нарушения. Случаите на наети без трудов договор са 75. Благодарение на усилията на Инспекцията по труда за по-ефективен анализ на контролната дейност, включително чрез въвеждане на методика за оценка на риска, с цел насочване на ограничения човешки ресурс към най-рисковите работодатели, броят на лицата без трудов договор е увеличен с почти 75% спрямо същия период на 2022 г. Методиката и създаденият на база на нея риск регистър за нивото на рисковия потенциал на обектите на контрол са разработени по проект  „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Инспекцията по труда напомня, че законосъобразното наемане на работната сила е от полза както за работещите, които не губят трудови и осигурителни права, така и за работодателите, тъй като за тях няма риск да бъдат санкционирани за използване на недеклариран труд. Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Заради спецификата на работата в растениевъдството, която налага наемане на много хора за кратко време в Кодекса на труда е предоставена възможност за сключване на специален вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с продължителност от един ден (чл. 114а от Кодекса на труда). Т.нар. еднодневни договори могат да бъдат използвани за наемане на работници за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

От началото на годината до момента са предоставени 98 552 бр. образци на еднодневни трудови договори на 758 земеделски стопани. От тях най-много са за отглеждане на лозя винени, маслодайна роза, ягоди, череши и ябълки. Наетите с еднодневни договори запазват правото си на социално подпомагане и обезщетения. Облекчения са предвидени и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, които нямат задължение да регистрират този вид договори в Националната агенция за приходите, да оформят трудови книжки и др.

На разположение на земеделските стопани е и специален софтуер, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат заявявани онлайн, по всяко време, дори в извънработното за администрацията. За целта той беше надграден по проект  „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд земеделските стопани могат да използват и онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска в сектор „Селско стопанство“, също разработен от Инспекцията по труда по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“. Той е свободно достъпен, само срещу регистрация, и освен за оценка на риска, може да се използва за обучения и инструктажи http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=17

С цел да подпомогне работодателите в селското стопанство в усилията им да прилагат в най-пълна степен трудовото законодателство, експерти на Инспекцията по труда се включиха в семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организиран от Националната служба за съвети в земеделието. Запис на семинара е публикуван в YouTube канала на Службата https://www.youtube.com/watch?v=tWDpVi_v9rg&t=7s

2023-06-25T16:38:13+00:0008/06/2023 |Дейност 10, Съобщения|