РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда напомня рисковете при търсене на работа в чужбина

По повод активизирането на търсенето на работници за сезонна заетост в чужбина Инспекцията по труда припомня сигналите за вероятна измама при наемането им. Независимо от начина на изпращане, устроените на работа лица следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава (в която ще се полага трудът). Във всеки случай законодателството предвижда също изпращането да бъде официализирано с писмен документ (трудов договор, акт на изпращане, споразумение за командироване, посреднически договор), в който  задължително се посочват уговорените условия на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна – размерът на основното и на допълнителните трудови възнаграждения; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им; продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивки; дните на официалните празници; размерът на платения годишен отпуск; условията за жилищно настаняване на работника или служителя; други финансови условия на командироването или изпращането (пътни разходи, квартира и др.). От лицата не могат да бъдат изисквани  предварително такси и други плащания.

Законосъобразното упражняване на дейност, насочена към устройване на лица на работа в чужбина, изисква задължителна регистрация на фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР). Списъците на лицензираните посредници и ПОВР са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/intermediaries/ Работници зад граница могат да бъдат изпратени и от работодател като командировани лица в рамките на предоставяне на услуги. Едни от най-сигурните индикатори за възможна измама са настояването кореспонденцията да се води онлайн или по телефон, както и отказът от пряк контакт на предлагащия заетост с търсещия работа или уговаряне на срещи извън офис. От търсещите работа лица не могат да бъдат изисквани и такси или други плащания, за да бъдат устроени на работа.

При изпращане чрез командироване, сигнал за измама е, когато работодателят действа като т.нар. „пощенска кутия“, т.е. не развива значителна идентична дейност в България, а сключва трудови договори с лицата единствено за да ги изпрати зад граница.  По проект „Контрол на командированите лица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Инспекцията по труда създаде въпросник за самооценка, с помощта на който може да се провери дали командироването има белези на недействително. Той е достъпен на единния национален уебсайт https://postedworkers.gli.government.bg/ относно командироването на работници, поддържан от Агенцията.

Ако се изпраща чрез фирма посредник, лицето трябва да има сключен посреднически договор с нея и да тръгва от България със сключен трудов договор с работодателя, при когото ще работи в приемащата държава, на разбираем за него език. Най-често се предлагат договори на двата езика – на български и на държавата, в която ще се полага трудът.

При изпращане от ПОВР работникът трябва да получи екземпляр от трудовия договор, сключен с предприятието, осигуряващо временна работа, и копие от регистрацията му в НАП. Самото изпращане в предприятието ползвател се извършва с писмен акт. В него се посочва датата на явяване в предприятието ползвател, точният му адрес, мястото на работа, работното място, наименованието на длъжността и характерът на работата, както и длъжностното лице, при което следва да се яви работникът или служителят. Актът се връчва на работника или служителя срещу подпис не по-късно от един работен ден преди датата, определена за постъпването му на работа в предприятието ползвател, като се отбелязва датата на връчването му.

При командироване в рамките на предоставяне на услуги трудовият договор е с командироващия работодател. Условията на труд при командироването се описват в споразумение, което се сключва между работодателя и командирования работник.

           Главна инспекция по труда в рамките на трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 проведе национални социологически проучвания по въпроси, свързани с недекларирания труд и работата в чужбина. Изследването е достъпно на официалната  интернет страница на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508

Ако гражданите считат, че трудовите им права са нарушени, те могат да се обърнат към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за да бъдат сигнализирани органите в приемащата държава. Важно за контролните органи е да  разполагат с данните за работодателя в приемащата държава, при когото ще полагат труд, и за обекта, където работят.  За българите, работещи в чужбина, се поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който могат, в работно време, да потърсят консултация и съдействие.

На сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg, в секцията „За работодатели и работещи“, е публикувана полезна информация за работа в Европейския съюз за условията на труд и живот в страните членки. Подобна информация е налична и в сайта на EURES мрежата

https://eures.ec.europa.eu/index_bg,

където се публикуват и обяви от проверени работодатели на територията на Европейския съюз, както и на единния национален уебсайт относно командироването на работници

https://postedworkers.gli.government.bg/bg/

2023-04-21T11:18:30+00:0005/04/2023 |Дейност 10, Съобщения|