РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда възстанови обема на контролната дейност на нивата от преди пандемията

Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения на трудовото законодателство са 97 355 броя
С извършените 20 634 бр. проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с ¼ броя на проверките спрямо същия период на 2020 г., когато за два месеца действаше извънредното положение за превенция на разпространението на КОВИД-19. Данните показват, че контролната дейност е възстановена в обема от преди кризата, въпреки продължаващата епидемична обстановка и вменените допълнителни ангажименти на Инспекцията по труда по контрол на някои от мерките за запазване на заетостта.

Проверени през периода са 18 060 предприятия с над 800 000 наети в тях. Установените при проверката нарушения са 97 355 бр. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 45 470 бр. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 51 500 бр.

Делът на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 10 650 бр., продължава да бъде най-висок спрямо всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. В същото време обаче продължава тенденцията да намалява сумата на установените забавени възнаграждения, която през първото полугодие на 2021 г. е била 3.5 млн. лв. За сравнение за същия период през 2020 г. сумата е била 5.5 млн. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени близо 2.5 млн. лв. Високият дял на нарушенията по заплащане на труда е свързан и с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушения. Често те претендират за договорени устно суми или за неизплатени възнаграждения за периоди, в които са работили без трудови договори. В тези случаи не може да бъде установен безспорно размерът на задълженията и работодателят не може да бъде задължен да изплати сумите. Случаите на работа без трудов договор са 1367.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност – почти 34 000 бр., тъй като такава трябва да бъде създадена за всяко работно място – както в производствените помещения, така и в офисите. За живота и здравето на работещите обаче най-сериозен риск създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които за полугодието на 2021 г. са 11 200 бр. С отстраняването им след намесата на Инспекцията по труда намаляват и опасностите, които могат да доведат до тежки трудови инциденти.

През полугодието на 2021 г. са съставени 4244 бр. актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 4.6 млн. лв.

През периода беше представен разработеният по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол. Чрез него работодателите ще могат сами да установят в каква степен прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди проверката. Специален софтуер анализира отговорите на въпросниците и дава насоки на инспекторите по труда в кои обекти на контрол рискът от нарушения е висок, за да се извърши и физическа проверка.

За подобряване условията на труд в българските предприятия с минимални разходи за работодателите помагат и достъпните на български език 41 броя онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, последният от които е за превенция на разпространението на КОВИД-19. Инструментите са разработени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да демонсрират  функционалностите им пред работодателите. Двата проекта се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през настоящия и миналия програмен период.

2021-07-09T14:18:41+00:0008/07/2021 |Дейност 9, Съобщения|