РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

И тютюнопроизводителите имат право да наемат с еднодневни договори

Образци на договори за 296 000 човекодни са заявени през 2020 г.

От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. От страна на Инспекцията по труда своевременно беше създадена възможност те също да заявяват онлайн образците на договори за краткотрайна сезонна работа през специално разработената за целта система.

Информация за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се предоставя периодично от Министерството на земеделието, храните и горите по служебен път, поради което в общия случай не е необходимо правоимащите лица да предоставят данни за регистрацията си. Всеки земеделски стопанин или тютюнопроизводител, който все още няма осигурен достъп до системата, може да заяви такъв в Инспекцията по труда. Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако землищата са в различни области на страната). В този случай, с цел предотвратяване на злоупотреби от трети лица, е необходимо при заявяването да бъде представена регистрационна карта. Данните за вход в системата се предоставят еднократно и могат да бъдат използвани ежегодно.

При необходимост специално назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори могат да демонстрират функционалностите на системата. Сред тях е и специален калкулатор, който изчислява каква сума за осигурителни вноски трябва да бъде платена предварително срещу заявения брой образци. Създаден е и калкулатор, който изчислява и генерира автоматично в квитанцията към образеца на трудов договор дължимите суми за данък и осигурителни вноски за сметка на работника, както и нетната сума, която той трябва да получи.

Повече информация за предоставянето на образци на еднодневни договори е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

През 2020 г., с цел преодоляване последиците от кризата, предизвикана от коронавируса, бяха създадени два нови вида договори – за повече от един ден и за наемане на трайно безработни лица, които действаха до края на м. октомври. През годината 2045 земеделски стопани и тютюнопроизводители са заявили образци на еднодневни трудови договори общо за 296 000 човекодни.

Селското стопанство е идентифицирано като рисков сектор по отношение както на използването на недеклариран труда, така по осигуряването на здраве и безопасност при работа, затова в последните години той е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията по труда. През 2020 г. в сектора са извършени 3567 бр. проверки – около 10% от всички 37 145 бр. Констатираните нарушения са 10 464 бр., от които 6422 бр. са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 4028 бр. – по изпълнение на трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор, установени в сектора през 2020 г., са 207 бр. при 247 случая през 2019 г.

2021-01-25T10:57:37+00:0022/01/2021 |Дейност 10, Съобщения|