РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда ще контролира чрез въпросници за самоконтрол

Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван, твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд

Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки. За целта по дейност 3 на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ бяха разработени 104 бр. въпросници, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите. Разработена е и процедура на ИА ГИТ, по която да се изпълнява процесът.

Иновативният метод цели работодателите да бъдат подпомогнати сами, без да бъдат посетени от контролните органи, да проверят дали има несъответствия с трудовото законодателство в техните предприятия и ако да – да ги отстранят своевременно. В рамките на изпълнението на дейността процедурата за контрол чрез въпросници за самоконтрол беше тествана в над 500 предприятия на територията на пет области в страната. Над 60% от работодателите, участвали в тестването, заявяват, че в резултат от попълването на въпросника са установили проблеми, които са отстранили.

Разработените ресурси, които позволяват въвеждането на иновацията, бяха представени пред представители на национално представителните работодателски организации и организациите на работниците и служителите, специалисти по безопасност и здраве при работа и други заинтересовани страни по време на двудневен семинар, проведен на 26.04. – 27.04.2021  г. „На фона на големия брой икономически субекти и недостигащия човешки ресурс на контролните органи не само в България, но и на европейско ниво, насочването на усилията на инспекциите по труда към създаването на култура на превенция за спазване на трудовото законодателство придобива все по-голямо значение. Именно това е целта на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ – от една страна работодателите да бъдат подпомогнати и мотивирани сами да се справят с по-пълното прилагане на трудовото законодателство. А от друга – контролът да бъде насочен към предприятия, в които са установени проблеми“, отбеляза на конференцията Георги Милчин – главен секретар на ИА ГИТ и ръководител на проекта.

През 2021 г. Инспекцията по труда за първи път планира проверки в над 2000 предприятия, оценени като високорискови по отношение прилагането на трудовото законодателство чрез методиката за оценка на рисковия потенциал. Тя също е разработена по проекта, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КАК ДЕЙСТВА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ?

Чрез специално разработения софтуер до работодателите се изпращат въпросници по конкретни теми, съотносими с дейността им. Въпросниците съдържат затворени въпроси, които се отнасят до нормативни изисквания в областта на трудовото право, приложими за дейността на предприятието. С отговорите си работодателите посочват каква е практиката в предприятието по отношение на конкретен  въпрос. След изпращане на попълнен въпросник работодателят получава информация за отговорите, които показват съответствие с нормативните изисквания, както и примери за добри практики, свързани с изискванията („верните“ отговори с практични препоръки).

Софтуерът оценява отговорите и позволява идентифициране на предприятия, в които би могло да има проблеми. На база на тези данни се планират проверки на място, част от обхвата на които е в рамките на предварително попълнения въпросник. В периода от попълването на въпросника до проверката на място работодателите имат възможност сами да отстранят несъответствията, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, а в някои случаи може да им спести и санкции.

 

2021-04-28T08:48:24+00:0027/04/2021 |Дейност 3, Съобщения|