РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Предвиждайте кризите, призовава Международната организация на труда

Инвестициите в устойчиви системи за превенция са акцентът на Световния ден по безопасност и здраве при работа
“Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризата – инвестирайте в устойчиви системи по безопасност и здраве при работа (БЗР)”. Това е мотото на Световния ден по БЗР през 2021 г. Темата е избрана в отговор на пандемичната обстановка, предизвикана от разпространението на коронавируса.

„На работодателите им се наложи да се учат в движение, в кратки интервали от време се въвеждат нови мерки, които допълнително стресират работниците. Ето защо работодателят трябва не само да преразгледа оценката на риска, но и да предвиди всички психосоциални рискове, произтичащи от КОВИД-19 пандемията. Предвиждането на кризата и подготовката за нея са от значение за добрата реакция. Всички мерки, които работодателите предприемат по БЗР, са само част от процеса на управлението й“, мотивират избора на тема от Международната организация на труда (МОТ). От организацията напомнят необходимостта да се обърне специално внимание на процеса на връщане на работниците по работните им места след т.нар. локдауни, тъй като това създава допълнителни рискове за здравето на работниците и тяхното адаптиране към работната среда.

За предвиждането и ефективното управление на кризите от съществено значение са и националните системи по БЗР, както и инвестирането в тяхната устойчивост. „Тези системи включват не само законите и подзаконовата нормативна уредба, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, но и институциите, отговорни за тяхното изготвяне и прилагане. Тук е и мястото на инспектирането на условията на труд като начин за елиминиране на рисковете по БЗР, гарантиране защитата на работниците и ограничаване на риска от разпространение на КОВИД-19“, отбелязват от МОТ.

В България институцията, на която е вменен ангажимент да гарантира прилагането на трудовото законодателство, е Инспекцията по труда. ИА ГИТ постоянно работи за подобряване ефективността и ефикасността на своята дейност. С цел насочване на ограничения човешки ресурс към най-рисковите по отношение спазването на трудовото законодателство предприятия и подпомагане на работодателите сами да установяват и отстраняват несъответствията, Инспекцията по труда защити проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През 2021 г. в плана за дейността на Инспекцията са планирани проверки в над 2000 предприятия, които са оценени като високорискови според методика и софтуер, разработени по проекта. Вече са разработени всички ресурси – въпросници, методика, софтуер, необходими за въвеждане на иновативния метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол. Той вече е тестван в над 500 предприятия. Чрез него се дава възможност на работодателите сами да оценят в каква степен прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършване на проверка на място, като им се предлагат и добри практики. Над 60% от участвалите в теста работодатели твърдят, че след попълване на въпросниците са предприели мерки за подобряване условията на труд в своите предприятия.

След обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение с цел ограничаване разпространението на коронавируса и на извънредната епидемична обстановка Инспекцията по труда реорганизира веднага своята дейност по начин, който да позволи осъществяване засилен контрол по прилагане на противоепидемичните мерки в предприятията. За гарантиране на този контрол и през 2021 г. в плана за дейността на Агенцията беше планирана специална мярка. Отделно, независимо от тематиката, при всяка проверка се проверява и въведени ли са в предприятието противоепидемични мерки. Данните показват, че работодателите изпълняват основните си задължения за осигуряване на здраве и безопасност при работа в условията на епидемична обстановка.

Общо извършените от контролните органи проверки за първото тримесечие на 2021 г. са 9930 бр., при които са установени 46 640 бр. нарушения. Нарушенията, свързани с прилагането на разпоредбите, касаещи осигуряването на здраве и безопасност при работа, са 24 700 бр. При всяко установено нарушение се предприемат мерки за неговото отстраняване, което води до подобряване условията на труд в предприятията, а в някои случаи и до предотвратяване на тежки трудови инциденти.  

2021-04-28T08:56:15+00:0028/04/2021 |Съобщения|