РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Обява за подбор на свободно работно място

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“, с място на работа Главна дирекция „Инспектиране на труда“ в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, гр. София п.к.1000, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

2021-03-28T15:11:42+00:0023/03/2021 |Дейност 9|