РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Цветомила Филипова – главен директор на ГД „Инспектиране на труда“ в ИА ГИТ, пред в. „Монитор“: Ще проверяваме ежегодно най-рисковите предприятия

Ще проверяваме ежегодно най-рисковите предприятия (ИНТЕРВЮ)

  • В Бургас през лятото заетостта нараства с около 20%

  • Нарушителите се оправдават, че са приятели на шефа, и си правят кафе

  • Работодателите станаха по-дисциплинирани с годините

Цветомила Филипова, главен директор на Главна дирекция “Инспектиране на труда” в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” говори пред „Монитор“ за командированите от други области на страната инспектори по труда подсилили екипите на трите дирекции „Инспекция по труда“ – Бургас, Варна и Добрич.

– Г-жо Филипова, в началото на летния сезон бяха обявени засилени проверки на Главна инспекция по труда (ГИТ) за спазване на трудовото законодателство. На какви места са извършени проверките? Какви бизнеси са подлежали най-често на проверки?

– Традиционно кампаниите в курортните населени места и през лятото, и през зимата са насочени приоритетно в обекти със сезонен характер, които са основно в хотелиерството, ресторантьорството, търговията. Анализите на резултатите от контролната дейност през годините, а и различни проучвания показват, че тези дейности са високорискови по отношение използване на недеклариран труд, затова те са обект на засилен контрол през цялата година. По време на сезона обаче предвид факта, че в курортите започват да работят много места за настаняване, заведения със сезонен характер и се увеличават многократно обектите на контрол, екипите на местните дирекции „Инспекция по труда“ се подсилват с командировани служители. Друга причина за допълнителното активизиране на контрола в този период е фактът, че обектите със сезонен характер функционират за кратко време. Това е предпоставка работодателите да се стремят да генерират по-високи печалби за малкото време, през което имат дейност, включително чрез нарушения на трудовото и осигурителното законодателство с цел спестяване на средства от данъци, осигуровки и инвестиции в условия на труд. Работещите от своя страна са склонни да правят компромиси с осигурителните и трудовите си права, за да получат повече средства на ръка.

– Защо в Бургас броят на проверките е най-висок?

– Бургас е областта с най-голяма черноморска ивица, съответно с най-много курортни населени места. Това води до многократно увеличение на обектите на контрол през активния сезон именно там. Данните на НСИ за наетите лица за 2021 г. показват, че в област Бургас през юни, когато започва сезонната заетост, те са нараснали с почти 16% спрямо март. През годините този ръст е достигал и до 20%. Поради тази причина там се извършват най-много проверки в рамките на традиционните ни кампании. В областите Варна и Добрич в голямата си част обектите в сектор „Туризъм“ работят целогодишно и съответно се проверяват регулярно със собствените човешки ресурси на двете дирекции.

– Ще последват ли повторни проверки на местата, където са установени нарушения?

– С цел гарантиране устойчивост на положителните резултати от контролната дейност Инспекцията по труда планира проверка на изпълнението на най-малко 50% от дадените задължителни за изпълнение предписания. Това важи и за сезонните обекти, като задължително се проверяват отново местата, в които са установени случаи на работа без трудов договор. Важно е да се отбележи, че при всяко установено нарушение се предприемат мерки за неговото отстраняване, което води до подобряване условията на труд в обектите, обхванати от контрола. Най-често контролните органи на Инспекцията по труда прилагат принудителни административни мерки, с които работодателите се задължават да отстранят в определен срок дадено нарушение, без да бъдат санкционирани. Ако не изпълнят предписанието, тогава задължително се налага санкция, която е в размер от 1500 лв. до 15 000 лв. Има и нарушения, за които се санкционира веднага. Във всеки случай на работа без трудов договор например задължително се налага санкция, която не може да бъде по-малка от 1500 лв., тъй като в кодекса е отбелязано, че това нарушение не може да бъде маловажно. При системно забавяне на изплащането на заплати също.

– Къде са най-изрядни според данните от проверките?

– Няма как да се даде отговор на този въпрос, тъй като броят на нарушенията зависи от броя проверки. Освен това предвид ограничения човешки ресурс на агенцията е много важно контролната дейност да се планира така, че да се проверяват предприятията, които по различни показатели са идентифицирани като високорискови по отношение на прилагането на трудовото законодателство и по-рядко работодателите, които се стремят да спазват разпоредбите. Именно затова Инспекцията по труда разработи и изпълнява проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по който беше разработена методика за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и групирането им в риск регистър според нивото на риска. Предприятията, оценени с най-висок риск, ще бъдат проверявани ежегодно. Тази година приключи и разработването на въпросници за самоконтрол, защото позволяват работодателите да направят оценка доколко спазват трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка на място от контролните органи. Това е иновативен начин на контрол, разработен по същия проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

– По Северното или Южното Черноморие се спазват повече противоепидемичните мерки?

– Няма как да се направи оценка предвид факта, че по Южното Черноморие, както вече отбелязахме, има в пъти повече работещи обекти и съответно персонал и почиващи. Нашите данни показват, че почти всички работодатели са оценили риска от разпространение на COVID-19, предприели са мерки за превенция. По инициатива на Инспекцията по труда беше преведен на български език интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространението на COVID-19, разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Ако желаят, помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да им демонстрират как се работи с инструмента, както и с разработените още 40 такива инструменти за оценка на риска в различни икономически дейности. Ефективността на правилата за безопасност обаче зависи най-вече от това, доколко самите работещи и посетители в обектите ги спазват. Какъвто и контрол за гарантиране на спазването им да въведат работодателите, никой не може да пази по-добре от нас самите живота и здравето ни.

– Къде и за какво са наложени най-високите глоби?

– По принцип най-високите глоби се налагат на работодатели, които не оказват съдействие на контролните органи и размерът им е 15 000 – 20 000 лв. До момента такива санкции не са налагани в рамките на кампанията в морските населени места.

– Какви са най-честите оправдания на провинилите се?

– Не е добре да се дават идеи как да се оправдават работодателите. Най-често оправдания има, когато се установи човек да работи без трудов договор, и той обикновено е приятел на собственика, който е влязъл сам да си направи кафе или ще започва работа и дошъл да види работното място, условията на труд.

– Разкажете за най-фрапантните случаи на провинения?

– През годините заради традиционно засиления контрол в оценените като рискови по отношение спазването на трудовото законодателство икономически дейности и подобряване на взаимодействието между различните контролни органи, фрапиращи случаи не се срещат. Преди години е имало затваряне на работници в асансьор, в хладилно помещение. Сега най-често, особено когато се проверяват обекти на открито, работниците се опитват да напуснат обекта, но Инспекцията по труда обикновено търси съдействие от полицията и се правят нови проверки в кратки срокове.

– В сравнение с миналата година процентът на нарушенията по морето увеличил ли се е или е намалял?

– Както вече беше отбелязано, нарушенията зависят от броя на проверките и при добро планиране би трябвало да се установяват повече нарушения при една проверка. Това не означава, че има увеличение или намаление на нарушенията, а по-скоро, че човешкият ресурс е по-правилно насочен. Според наблюденията на инспекторите по труда обаче през годините работодателите определено се дисциплинират и една от причините за това са тези традиционни ежегодни инспекционни кампании, които Инспекцията по труда организира.

– Сред проверените лица имало ли е такива, които са направили опит да подкупят командированите инспектори? Къде е най-често срещано?

– За тази година не са ни известни такива случаи. Инспекцията по труда винаги е демонстрирала нулева толерантност към всякакъв вид корупционни практики. Неслучайно, без да е задължена по закон, в агенцията е създаден отдел „Контрол на инспекционната дейност“. Служителите в него имат ангажимент да разглеждат такива сигнали, както и сигнали, в които се изразява недоволство от действията на инспекторите по труда. На сайта на Инспекцията по труда има и специална форма за подаване на сигнали за корупция.

Това е тя:

  • Цветомила Филипова започва работа в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2003 г.
  • Преминава през различни длъжности: от инспектор, началник отдел до настоящата й длъжност като главен директор на Главна дирекция “Инспектиране на труда”
2021-09-15T13:14:14+00:0023/08/2021 |Публикации|